Copyright

‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’ is een Gouds merk dat dat voorzichtig en sociaal wordt opgebouwd. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’, het logo en de beelden van ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’. ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’ staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

gebruik door derden
Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’, vooraf contact op te nemen met ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’, zal ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’ zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.
Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’ voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’ daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf
S.A.A. Boere
Vlietenburg 50
2804 WT   Gouda
+31 6 289 016 83
info@horizononderhoud.nl

BTW: 1736.84.683.B01
KvK: 24378198
IBAN: NL40RABO0109762789

de website
Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’ en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van ‘de Horizon – Onderhouds- en Aannemingsbedrijf’, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.